References

  1. Abramova O. G. Vladimir Mayakovsky`s works in the Swedish literature and critics. Diss. [Tvorchestvo Vladimira Mayakovskogo v literature i kritike Schvetsii]. Petrozavodsk, 2013. 166 p.

  2. Lotman YU. М. Analysis of a poetry text [Analiz poeticheskogo teksta]. Moscow, Prosveschenie, 1971. 271 p.

  3. Patroeva N. V. Complicated sentence and his functions in poetry speech (Based on the E.A. Baratynsky`s poems) [Oslozhnennoe predlozhenie I ego funkcii (na materiale stichotvorenii I poem E.A. Baratynskogo)].  Petrozavodsk, Petrsu Publ., 1999. 271 p.

  4. Slavyansky stih:  lingvisticheskaya i prikladnaya poetika [The Slavic poem:  Lingvistic and applied poetic: Proc. Internatioanal konferense 23-27 july 1998]. Edited by М. L. Gasparov, А. V. Prohorov, Т. V. Skulachev.  Moscow, LRC Publishing House, 2001. 416 p.

  5. Modern Swedish poetry [Sovremennaya schvedskaya poesiya]. Compiler B. Erhov, А. Parin. Moscow, Progress Publ., 1979. 306 p.

  6. Chicherin F.V. Notes about a grammar forms` stylistic role [Zametki o ctilisticheskoy roli grammaticheskih form]. Slovo I obraz [Word and Image]. Moscow, 1964. pp. С. 93—101.

  7. Shcheglov A.D. Ekelöf G. Stihi:  k 90-letiyu so dnya rozhdeniya [Poems: to the birth 90-anniversary]. Inostrannaya literature [The foreign literature].  1997. no 12. pp. 123—130.

  8. Etkind E.G. Poetry and Translation [Poeziya I perevod]. Moscow, Sovetsky Pisatel, 1963. 429 p.

  9. Ekelöf G. Dikter. Nørhaven, MånPocket, 1999. 626 s.

  10.  Gustafsson L. Strandhugg i svensк poesi. Femton diktanalyser. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1976. 116 s.

 Sommar C. Ol. Gunnar Ekelöf – En biografi. Stockholm, Bonniers, 1991. 633 s.