References

 1. Vinokurova, I. YU. Zhivotnyye v traditsionnommirovozzreniivepsov: (opytrekonstruktsii) / I. YU. Vinokurova; Kar. nauch. tsentr RAN, In-t yazyka, lit. iist. Petrozavodsk: Izdatel'stvoPetrGU, 2006. 447p. InRussian
 2. Zaliznyak A.A. Klyuchevyyeideirusskoyyazykovoykartinymira. Lingvotek. Moscow. URL: https://lingvotech.com/zaliznyak (25.09.2020) In Russian.
 3. Mullonen I.I. Semanticheskaya model' «Userdnyy» v pribaltiysko-finskikhyazykakh. I.I. Mullonen, T.V. Pashkova // Yezhegodnikifinno-ugorskikhissledovaniy. 2020.P. 214 ̶ 221.In Russian.
 4. Pashkova, T.V. Krovopuskaniye v traditsionnoykarel'skoymeditsine. Rol' nauki v reshenii problem stranyiregiona. 2016. P. 426 ̶ 428.
 5. Slovar' karel'skogoyazyka: (livvikovskiy dialekt), okolo 20 tys. Rub. slov / Karel. nauch. tsentr Akad. nauk SSSR, In-t yazyka, lit. i istorii; sost. G. N. Makarov. Petrozavodsk: Kareliya, 1990. 495 p.
 6. Fedotova, V. P. Slovar' sobstvenno-karel'skikhgovorovKarelii: [okolo 22 tys. slov. st.] / V. P. Fedotova, T. P. Boyko; UchrezhdeniyeRos. akad. naukIn-t yaz., lit. i istoriiKarel. nauch. tsentraRos. akad. nauk. Petrozavodsk: [b. i.] 2009. (Izhevsk: KnigoGrad. 349 p.
 7. Fedotova, V. P. Frazeologicheskiyslovar' karel'skogoyazyka.Karel. nauch. tsentrRAN. In-tyazyka, lit. iistorii; [red. livvik. tekstovT. P. Boyko; otv. red. A. S. Stepanova]. Petrozavodsk: Kareliya. 2000. 260p.
 8. Yusupova, S.M. Kontseptualizatsiyatruda v idiomakh (namaterialeangliyskogo, nemetskogo, russkogo i chechenskogoyazykov. Voprosykognitivnoylingvistiki. 2011. P. 124-128.
 9. Karjalan kielen sanakirja, Osa 6, T - Ö / [toim.: Raija Koponen, Marja Torikka, Leena Joki]. —Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 2005. — 782 s.
 10. Koponen E. Itämerensuomalaisten kielten meteorologisen sanaston etymologiaa Lauri Hakulisen väitöskirjan aineiston valossa — Virittäjä, 1999, nu. 4, s. 506–530.
 11. Suomen sanojen alkupera : Etymologinen sanakirja / Paatoim.E.Itkonen ; SKS,Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus, Osa 2., L-P. - Helsinki, 1995. - 470s.
 12. Suomen sanojen alkuperä : Etymologinen sanakirja / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ; Päätoim. U.-M. Kulonen, Osa 3, R - Ö. —Helsinki : SKS : Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus, 2000. — 503 s.